Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden maken we graag heldere afspraken om het oefenen bij Examenmeester leuk en duidelijk te maken

1. DEFENITIES
In onze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene leveringsvoorwaarden van Examenmeester

Dienst(en):
De dienst(en) en/of product(en) zoals nader aangeduid in de tussen Examenmeester en deelnemer gesloten overeenkomst

Overeenkomst:
De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan Examenmeester één of meerdere diensten aan deelnemer ter beschikking stelt, en
waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken

Overmacht:
Elke van de wil van Examenmeester bovennatuurlijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Examenmeester kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen en nader te bepalen omstandigheden van Examenmeester.

Order-Key:
Een door Examenmeester aan deelnemer toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de dienst(en) kan worden verkregen

Website:
De internetsite van Examenmeester, te bereiken via de domeinnaam www.Examenmeester.nl, alsmede alle andere internetsites van www.Examenmeester.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen zoals www.Examenmeester.net, www.Examenmeester.org, www.Examenmeester.com en www.Examenmeester.online.

Deelnemer:
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Examenmeester een overeenkomst heeft gesloten.

2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Examenmeester (eenmanszaak)

Licentie houder van de merknaam : Examenmeester
Vestigings- & Bezoekadres : Neherkade 1076 te ‘s-Gravenhage
Telefoon : 085 – 060 99 56
KvK-nummer : 71881743

3. ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Examenmeester en deelnemer. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van deelnemer gelden slechts indien zij uitdrukkelijk doch schriftelijk door Examenmeester zijn bevestigd.
De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door Examenmeester van de ontvangst van de aanmelding door de deelnemer, en bij gebreke van de schriftelijke bevestiging door verzending van de eerste factuur door Examenmeester. Wanneer deelnemer met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale (email) bevestiging door Examenmeester aan deelnemer is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. Deelnemer dient onmiddellijk doch zo spoedig mogelijk te reageren na ontvangst van de email van de overeenkomst door examenmeestr wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door deelnemer in het geheel niet (schriftelijk of digitaal) is verstuurd.
Alle beschrijvingen, specificaties van de dienst(en) op de webite, in advertenties, brochures, social media en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Examenmeester kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Examenmeester is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
De website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Examenmeester is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van deze websites van derden. De website kan bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen in ons bestand. Examenmeester staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Examenmeester of derden.
In alle gevallen waarin de overeenkomst met deelnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

4. GEBRUIK TOEGANGSCODE, ACCOUNT EN DIENSTEN
Examenmeester streeft ernaar om binnen 24 uur na totstandkoming van de Overeenkomst deelnemer één of meer Order-Keys te verschaffen.
Voor zover het instemmen met en de van toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden door deelnemer nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen) gebruiken van de Order-Key door (werknemers van) deelnemer(s) automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door deelnemer in.
Deelnemer is slechts gerechtigd de door Examenmeester toegekende Order-Key te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Order-Key nodig hebben om de betreffende oefenexamen te volgen. Deelnemer is slechts gerechtigd één Order-Key per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van Examenmeester dient deelnemer Examenmeester op de hoogte te stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.
Het recht tot gebruik van een dienst is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van deelnemer en/of de interne organisatie van de deelnemer zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de deelnemer, die de Order-Key hebben verkregen ten behoeve van oefentoetsen van deelnemer.
Om gebruik te kunnen maken van Examenmeester.nl, maak je een account aan op de website. Examenmeester kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet tot de website en oefenexamens wordt toegelaten.
Deelnemer staat er garant voor dat deze werknemers de Order-Key en de dienst slechts ten behoeve van de oefenexamen(s) van deelnemer zullen gebruiken.
Deelnemers/werknemers staan er jegens Examenmeester voor in dat de informatie die zij aan Examenmeester verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deelnemers/werknemers stemmen ermee in dat wij de gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier onze PrivacyVerklaring op de website.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn/haar account voor anderen en hij/zij zullen anderen geen toegang verlenen tot Examenmeester.nl met behulp van zijn/haar account. Deelnemer is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen zijn account gebruiken, met of zonder zijn toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat deelnemer ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
Examenmeeser heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Order-Key en de dienst op deelnemer te verhalen.

5. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN
In het geval communicatie tussen Examenmeester en Deelnemer geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Examenmeester is jegens Deelnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
Deelnemer dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot Examenmeester.nl

6. PRIJS EN BETALING
De overeengekomen prijs zal na aanvang van de Overeenkomst aan Deelnemer gefactureerd worden.
Proefexamens en/of bundels kunnen via Ideal, Paypal of anderzins worden voldaan. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen de facturen door Deelnemer overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden direct na de online registratie, door gebruik te maken van een van de aangeboden electronische betaalmethoden.
Indien Deelnemer niet (tijdig) betaalt, wordt de registratie niet geaccepteerd.
De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Examenmeester.nl. Examenmeester behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Examenmeester in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.
Examenmeester behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. Examenmeester zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de website plaatsen.

7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER
Het (elektronisch) verkeer tussen Deelnemer en Examenmeester geschiedt voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.
Deelnemer zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Deelnemer verwacht mag worden.
Uit de aard van de overeenkomst vloeit voort dat Deelnemer de beschikking heeft over persoonsgegevens. Deelnemer zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
Deelnemer onthoudt zich er van Examenmeester of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) of de website – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van Examenmeester of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de website, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Examenmeester of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Deelnemer op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Deelnemer zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de website en de gegevens waartoe door middel van de Dienst(en) of de website toegang verkregen kan worden. Indien Examenmeester een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Deelnemer, dan is de Deelnemer aan Examenmeester zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van euro 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is Examenmeester gerechtigd om de overeenkomst met Deelnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Deelnemer aan Examenmeester verschuldigde schadevergoeding.
Deelnemer heeft het recht op de ‘100% Slaaggarantie’ bij gebruik van een examenbundel. Het pakket dat bestaat uit ’10 proefexamens voor €49′ valt hier NIET onder. Indien Deelnemer niet geslaagd is voor het officiele examen dan heeft Deelnemer recht op gratis toegang tot de oefenexamen totdat Deelnemer is geslaagd. Voorwaarde is wel dat gebruiker aantoont dat hij/zij ook daadwerkelijk gezakt is. Deze 100% Slaag-garantie is tot uiterlijk 6 (zes) maanden jaar na aankoopdatum te gebruiken. Na deze datum vervalt het recht op 100% slaag-garantie.
Wet Kopen op afstand: Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de Deelnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenk termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product en/of dienst door de consument.

8. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN EXAMENMEESTER
Examenmeester verschaft Deelnemer toegang tot haar website en gebruik van de overeengekomen Dienst(en) na ontvangst van de betaling door Deelnemer van de overeengekomen prijs.
Uit de aard van de overeenkomst vloeit voort dat Examenmeester de beschikking heeft over persoons- en inloggegevens. Examenmeester zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
Examenmeester zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst(en).
Examenmeester heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Deelnemer. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Deelnemer en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Deelnemer slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Deelnemer gedurende de storing geen toegang toe had.
Examenmeester behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Deelnemer toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal Examenmeester Deelnemer over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN EXAMENMEESTER {VRIJWARING}
Examenmeester aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
De totale aansprakelijkheid van Examenmeester wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die Deelnemer zou moeten maken om de prestatie van Examenmeester aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
Deze schade wordt echter niet vergoed indien Deelnemer de overeenkomst heeft ontbonden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
De aansprakelijkheid van Examenmeester wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien Examenmeester onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Examenmeester ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Examenmeester in staat is adequaat te reageren.
Examenmeester aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Examenmeester aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van de website en/of de Dienst(en) van Examenmeester. Deelnemer vrijwaart Examenmeester voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door de Deelnemer van de website en de Dienst(en) van Examenmeester in strijd met intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Deelnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Examenmeester meldt.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Examenmeester of van haar leidinggevenden en ondergeschikten.

10. RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de website en alle door Examenmeester ontwikkelde en/of door Examenmeester aan Deelnemer ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten via een exclusieve gebruikerslicentie uitsluitend bij Examenmeester. Deelnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Deelnemer de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

11. OVERMACHT
Examenmeester is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.
Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.
Indien Examenmeester bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Examenmeester bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

12. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Examenbundel: De Overeenkomst tussen Deelnemer en Examenmeester is geldig zolang als de bundel geldig is. Deze periode wordt vermeld op de factuur die u per email wordt toegezonden.
Gratis Proefexamen: Aan het gebruik van een Gratis Proefexamen kunnen geen rechten worden ontleend.

13. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
Examenmeester kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Deelnemer – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Deelnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Examenmeester zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
Indien Deelnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Examenmeester ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Examenmeester vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Mocht de overeenkomst tussentijds, binnen de wettelijke termijn van 7 dagen, worden beindigd dan heeft de Deelnemer recht op restitutie van het betaalde bedrag. Dit bedrag wordt teruggestort binnen 20 werkdagen nadat Deelnemer hierom gevraagd heeft.

14. GEHEIMHOUDING
Deelnemer verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze overeenkomst alle gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke aard van Examenmeester waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.
De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de overeenkomst tot een einde is gekomen.
Examenmeester en alle medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van persoonsgegevens van Deelnemer en zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij via wetgevingen hierom wordt gevraagd.

15. OVERIG
Het is Deelnemer niet toegestaan om de overeenkomst tussen Examenmeester en Deelnemer, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Examenmeester.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
Op de overeenkomst tussen Examenmeester en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
Examenmeester heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Deelnemer.
Alle aanspraken van Deelnemer vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

16. GESCHILLEN
In geval van geschillen voortvloeiend uit overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.
Op uw klacht worden binnen 48 uur gereageerd.
Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Examenmeester streeft ernaar om uw klacht binnen 2 weken na melding uw klacht afgerond te hebben, mits de klacht meer onderzoek behoeft. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld binnen 2 werkdagen.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en opgeslagen gedurende maximaal 1 jaar na melding.
Alle geschillen tussen Examenmeester en Deelnemer zullen indien noodzakelijk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
Indien er een uitspraak door de rechtbank wordt gedaan, dan zal Examenmeester zich daaraan conformeren, en als zodanig de kwestie afhandelen.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Examenmeester maakt gebruik van cookies wanneer je een bezoek brengt aan onze site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Cookies helpen ons de website te analyseren. Wij gebruiken de informatie die de cookies ons geven om bij te houden hoe jij de website gebruikt en om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt cookies ook verwijderen of uitschakelen via je internet browser. Houd er wel rekening mee dat de website dan niet optimaal werkt. Hieronder lees je meer over welke cookies wij gebruiken. Sessie cookies Doel: Deze cookies slaan tijdelijk informatie op over jouw websitebezoek, zodat je bijvoorbeeld verder kunt winkelen en jouw gekozen product in je winkelmandje bewaard blijft tot je hebt afgerekend. Eigenschap: Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je internetbrowser afsluit. Delen: Wij delen je informatie niet met derden. Zie Examenmeester privacybeleid Facebook Doel: Deze cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat we jou relevante advertenties op Facebook kunnen tonen. Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt maximaal 2 jaar bewaard. Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Zie Facebook Privacybeleid LinkedIn Doel: Deze cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat we jou relevante advertenties op LinkedIn kunnen tonen. Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard. Delen: LinkedIn deelt geen persoonlijke informatie met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven. Zie LinkedIn Privacybeleid AdRoll Doel: Deze cookie houdt bij welke websites je bezoekt, om zo gerichte advertenties op externe websites te kunnen tonen. Eigenschap: De cookie komt van AdRoll en wordt na maximaal 120 dagen verwijderd. Delen: AdRoll kan anonieme data delen met derden. Zie AdRoll Privacybeleid Hotjar Doel: Deze cookie houdt bij waar je op klikt op de website. Hierdoor kunnen we jouw ervaring op onze website verbeteren. Eigenschap: De cookie komt van Hotjar en wordt 1 jaar bewaard. Delen: Hotjar deelt geen informatie met derden. Zie Hotjar Privacybeleid Google Analytics Doel: Deze cookie houdt bij hoe jij de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Met deze informatie kunnen wij de website nog beter afstemmen op jouw behoeften. Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal 26 maanden verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie Google Privacybeleid Google DoubleClick Doel: De cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, om relevante advertenties te tonen op andere websites. Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie Google Privacybeleid.

Sluiten